Cassovia detský triatlon 2019

3. ročník
Slovenský pohár v triatlone
 Slovenský pohár a M – SR v mix štafetách

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a zabojovali. Pozrite si výsledky a vidíme sa o rok 🙂

Usporiadateľ:           Triatlonový klub Košice, Mestská časť Košice – Nad Jazerom

Miesto:                     Košice,  Mestská časť Košice – Nad Jazerom, Pláž

Dátum:                     6. júl 2019

Súťažný výbor:         
Riaditeľ pretekov:            G. Fotul
Technický delegát:          E. Stanková
Hlavný rozhodca:             M. Stanko

Preteky Mix štafety prebiehajú podľa pravidiel súťažného poriadku STU pre rok 2018 vo formáte 2 + 2, teda žena – muž – žena – muž, kde každý pretekár musí absolvovať celý triatlon a odovzdanie štafety sa uskutočňuje vo vymedzenej zóne dotykom pretekárov. Cieľové poradie sa určuje podľa dobehu do cieľa posledného pretekára. Štafety nemusia byť poskladané výlučne z klubových pretekárov ale môžu byť poskladané z rôznych klubov alebo bez klubovej príslušnosti. Medaily z M – SR získajú iba klubové štafety zložené z riadne registrovaných pretekárov.

Popis tratí:
Plávanie: otvorená voda
Beh: v areáli rekreačnej oblasti Jazero
Cyklo: na hrádzi a pod hrádzou, 2 a 3 km okruh, uzavretá trať

Mapky tratí:

Prihlášky:                  www. triathlon.sk

Štartovné:                
pre detský triatlon:
5 € do 21. 6. 2019, 8 € po tomto termíne alebo na mieste (
nádeje A, B, C, mladší žiaci, starší žiaci)

pre štafety:
10 € do 21. 6. 2019, 15 € po tomto termíne alebo na mieste (open)
20 € do 21. 6. 2019, 30 € po tomto termíne alebo na mieste (štafeta žiaci)
40 € do 21. 6. 2019, 60 € po tomto termíne alebo na mieste (štafeta elita, AG)

Pretekári bez platnej licencie STÚ uhradia povinný poplatok za jednodňovú licenciu Slovenskej triatlonovej únii vo výške € 4,- (dospelý, junior, dorastenec), resp. € 2,- (žiak, nádej).

Platba:                      Štartovné je možné uhradiť cez platobnú bránu STU alebo na bankový účet SK19 7500 0000 0040 1700 2019 ( do poznámky uvedte meno a rok narodenia ) alebo na mieste

Prezentácia:            
piatok 5. 7. 2019, 12.30 – 13.00 hod
sobota 6. 7. 2019, 8.30 – 9.00 hod

Štartovný balíček obsahuje:
nevratné štartovné číslo, vratný čip, lístok na obed, technický uterák s logom pretekov ( len pre pretekárov prihlásených do termínu 21. 6. 2019 a pre každého pretekári iba jeden aj keď štartuje na individuálnich aj štafetových pretekoch )

Občerstvenie:           v cieli, po pretekoch

Ceny:                        Vecné ceny a trofeje v kategóriách a štafetách nádeje a žiaci. V štafetách elite a age group: finančné ceny

Meranie časov:         čipovou technológiou, SUNBELL, vysledkovyservis.sk        

Dodatočné info: Ak sa plánujete zúčastniť aj nášho Cassovia aquathlonu v piatok 5. 7. 2019, môžete sa ubytovať napríklad tu: https://camp-kosice.sk/

Ustanovenia:
Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií. Prihlásením sa na podujatie každý účastník berie na vedomie, že sa pretekov zúčastňuje na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť, oboznámil sa s pravidlami STÚ a propozíciami týchto pretekov, je zdravý, absolvoval potrebnú lekársku prehliadku, dáva svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej a zvukovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, na ktorých je zachytený a zároveň súhlasí s ich využitím na marketingové účely podujatia a jeho partnerov a takisto je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi polície a usporiadateľov podujatia. Prihlásením sa na podujatie každý účastník v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v jeho platnom znení dáva svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a sprostredkovateľom zabezpečujúcim prihlasovanie a spracovanie výsledkov podujatia, a taktiež vyhlasuje, že uvádza svoje vlastné osobné údaje, alebo údaje osoby, ktorá mu k uvedeniu údajov dala písomný súhlas, alebo osoby, ktorej je zákonným zástupcom. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídateľných okolností. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v prípade dohody s technickým delegátom a hlavným rozhodcom. Za stratu čipu je sankcia 20 eur.

podrobné propozície podujatia nájdete tu: